พิธีเปิด “อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” (Communication Innovation Center: CIC)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดพิธีเปิด “อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน โดยเป็นการจัดสรรพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชน ประกอบกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบโจทย์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565 ครบรอบ 46 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565 ครบรอบ 46 ปี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และประพรหมน้ำมนต์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ผลการสอบคัดเลือกหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฎิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฎิบัติการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. ลุค เดอ วิทท์ (Luc de Witte) ศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีสุขภาพจากมหาวิทยาลัย The Hague University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าต้อนรับ ศ. ดร. ลุค เดอ วิทท์ (Luc de Witte) ศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีสุขภาพจากมหาวิทยาลัย The Hague University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมกับ รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์ หัวหน้าแขนงกายภาพบำบัดทางระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ความร่วมมือที่ผ่านมากับคณะเทคนิคการแพทย์ในการสร้างหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งนำเสนอแผนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อรองรับความต้องการด้านวิชาการในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการสร้าวความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัยสังกัดงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัยสังกัดงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา