LinksLinks2
PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux www.grad.cmu.ac.th 5.11.22-100.fc32.x86_64 #1 SMP Wed May 19 18:58:25 UTC 2021 x86_64
okokok/var/www/html/grad_wp2okokok
Category

ข่าวอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย...
Read More

ยกเลิกการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย จะได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” #กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสถานการณ์การปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกัน การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยฯ (มนุษย์สังคม) (วิทย์-เทคโน)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมฯ ดังกล่าวตามประกาศแนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)  หมายเหตุ :...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะเข้าร่วมยืนยันการเข้าร่วมอบรม นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมฯ ดังกล่าวตามประกาศแนบมาพร้อมนี้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพ เปิดรับบทความฉบับเต็ม : 2 มกราคม – 30 เมษายน  2563...
Read More

อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยฯ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับลงทะเบียนอบรมในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่...
Read More

อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยฯ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับลงทะเบียนอบรมในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/378K59m...
Read More

Announcement of the list of eligible applicants for training : English for Academic Journal Writing for Student Code 60 and 61 (Round 3)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 60 และ 61 เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ :การเขียนวารสารเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ English for Academic Journal Writing for Student Code 60 and 61 (Round...
Read More
LinksLinks2

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...