ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาสัมมนาจึงจะได้รับประกาศนียบัตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ panupong.r@cmu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0-5394-2409 เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอเวลาอบรมจึงจะได้รับประกาศนียบัตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ panupong.r@cmu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0-5394-2409 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยฯ           

ยกเลิกการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย จะได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” #กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสถานการณ์การปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกัน การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการจัดสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 อย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่านไหนสนใจที่จะอบรม สามารถอบรมผ่านทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ https://ohrs.nrct.go.th/ ขออภัยมา ณ เบื้องต้น งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยฯ (มนุษย์สังคม) (วิทย์-เทคโน)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมฯ ดังกล่าวตามประกาศแนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)  หมายเหตุ : 1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอเวลาอบรมจึงจะได้รับประกาศนียบัตร 2. . นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมที่ e-Mail: panupong.r@cmu.ac.th   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 หากท่านได้ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะเข้าร่วมยืนยันการเข้าร่วมอบรม นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมฯ ดังกล่าวตามประกาศแนบมาพร้อมนี้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพ เปิดรับบทความฉบับเต็ม : 2 มกราคม – 30 เมษายน  2563 รายละเอียด :  http://conference.su.ac.th/register/ การเสนอผลงานวิจัย : การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้          1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ (การออกแบบ, ศิลปะ, ดนตรี)          2. กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (การศึกษา, บริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์, การจัดการท่องเที่ยว,              บัญชี, การเงิน)          3. …

อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยฯ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับลงทะเบียนอบรมในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2uqbjL3 หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เท่านั้น

อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยฯ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับลงทะเบียนอบรมในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/378K59m หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เท่านั้น

Announcement of the list of eligible applicants for training : English for Academic Journal Writing for Student Code 60 and 61 (Round 3)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 60 และ 61 เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ :การเขียนวารสารเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ English for Academic Journal Writing for Student Code 60 and 61 (Round 3) จำนวน 25 คน ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมที่ E-Mail: panupong.r@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป aNNOUNCEMENT