Category

ข่าวสำหรับนักศึกษา

กระบวนการจัดการบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการรวมตัว เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค

1. สถาบันภาษางดสอบ CMU e-TEG ขอเลื่อนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา CMU-eTEGSสถาบันภาษา ของดการจัดสอบ CMU-eTEGS ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัว ลดความสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค หากสถานการณ์กลับมาปกติหรือประกาศเปลี่ยนแปลง ทางสถาบันภาษาจะประกาศจัดสอบอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานสถาบันภาษาในการจัดสอบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบ 2. การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์ การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์ 1. นักศึกษาส่ง...
Read More

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ได้แก่ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์...
Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2563

บัณฑิตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยคณะกรรมการจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Competition : 3MT) ประจำปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Competition : 3MT) ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 ณ บริษัท โทเทิล...
Read More

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 146/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อช่วยดำเนินงานด้านกิจกรรม ด้านวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านกีฬาและสันทนาการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เอกสารแนบ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 147/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีคณะกรรมการ จำนวน 1 คน ลาออกจากการเป็นกรรมการ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติการแทนตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

GRADUATE SCHOOL ADMISSION 2020

Admission schedule 2020 กำหนดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 Semester 1 ( Internet Application ) Round 1 : 1 November – 27 Desember 2562 Round...
Read More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...