เอกสารประกอบการอบรมวิธีการนำ เข้าข้อมูลปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

เอกสารนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ แบบใหม่ คลิปวีดีโอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำขั้นตอนการส่งปริญญานิพนธ์รูปแบบใหม่ คลิปวีดีโอโดย คุณปภชญ แสนหลวง บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำโปรแกรม CMU IR คลิปวีดีโอโดย คุณวรจักร ชัยแก้ว สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) แนะนำโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรม Turn It In คลิปวีดีโอโดย คุณสุรินทรา หล้าสกูล สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การกรอกข้อมูลส่วนสำคัญของ CMU IR คลิปวีดีโอโดย คุณจามจุรี จิโนสวัสดิ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิปวีดีโอการอบรมแบบเต็ม

กิจกรรม City Tour สำหรับผู้รับทุนโครงการเตรียมความพร้อมฯ (Tica2022)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม City tour สำหรับผู้รับทุน โครงการเตรียมความพร้อมผู้รับทุนศึกษารัฐบาลไทยระดับปริญญาโท ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ปีการศึกษา 2563 และ 2564 เพื่อศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อเผยแพร่ เรียนรู้ สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองล้านนา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อเผยแพร่ เรียนรู้ สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองล้านนา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดโลโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ The graduate school of Chiang Mai University has organized activities to promote the old ” Pa Wenee Pi Mai Muang” to disseminate, learn, and carry on the Lanna New Year tradition to build a good relationship …

ร่วมแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญา สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตสหสาขาวิชา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานซ้อมให้กับดุษฎี และมหาบัณฑิต ของสหสาขาวิชา ที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสหสาขาวิชา อาจารย์ประจำสหสาขาวิชา ร่วมแสดงความยินดีและฝึกซ้อมให้กับบัณฑิต ณ ห้องประชุม 101 และห้องโถงบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศภายใต้สถานะการการระบาดของ COVID19

ภายใต้สถานะการการระบาดของ COVID19 บัณฑิตวิทยาลัยของดให้บริการนักศึกษาแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 15-31 ก.ค 2564 โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ As far as the COVID19 epidemic is concerned, From July 15 through July 31, 2021, the Graduate School, Chiang Mai University suspends on-site student services. The following channels are available for students to contact for assistance.

Grad Meeting 2/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำทีมผู้บริหารร่วมประชุมพบปะบุคลากร เพื่อนำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหารงาน  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 บัณฑิตวิทยาลัย

การทำ Dashboard และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวในช่องทางต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงาน ได้ประชุมเพื่อหารือในรายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ Dashboard และการส่งข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1-314 บัณฑิตวิทยาลัย

การประกันสุขภาพให้นักศึกษาต่างชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. สุรพงษ์  หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงาน ได้ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายละเอียดจากตัวแทนบริษัทประกัน  เพื่อเลือกบริษัทประกันที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาไทยที่สนใจ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 1  บัณฑิตวิทยาลัย

Call for abstract and 3-minute presentation VDO!!!

Call for abstract and 3-minute presentation VDO!!! This year’s competition will be under four research theme categories including: (1) Biochemistry and Molecular Biology; (2) Biomedical Engineering; (3) Clinical Research; and (4) Public Health and Translational Research ? Research presentation (in Thai or English):A chance to showcase your research. The presentation will last for 10 minutes …

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบ Facebook Live

ผ่านระบบ Facebook Live โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทีมผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลรวมถึงตอบข้อซักถามของนักศึกษา ณ ห้องประชุมสถานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่