Category

ข่าวทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69868&filename=The_Secretariat และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่งวิทยานิพนธ์/ดิษฎีนิพนธ์ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส่งไปรษณีย์ที่ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ประเภท

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ประเภท ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ) ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาบัณฑิต และเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 73 คน รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้ เอกสารแนบ

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...