รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

รายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย แบบ Active Recruitment ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อรับทุนได้ในวันจันทร์ที่ 8 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) >>> คลิกที่นี่ List of Eligible Candidate for the CMU Presidential Scholarship Academic Year 2022 (Round 3) >>> Click Here

รายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยแบบ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 รอบที่สอง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2565 รอบที่สอง

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนำผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ได้รับการสนับสนุนทุนทั้งสิ้น 27 คน ตามประกาศแนบ