LinksLinks2
PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux www.grad.cmu.ac.th 5.11.22-100.fc32.x86_64 #1 SMP Wed May 19 18:58:25 UTC 2021 x86_64
okokok/var/www/html/grad_wp2okokok
By

panupong grad

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 โดยมีผู้ได้รับการจัดสรรทุนทั้งสิ้น จำนวน 33 คน ดังนี้

สัมมนาวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทย์เทคโน และ มนุษยสังคม)

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ณ ห้อง 2-206 ชั้น 2 อาคาร...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย...
Read More

การรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่น้อกจากจะมีความใฝ่ใจที่จะแสวงหาความรู้ และมีทักษะในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม มีความนับถือความคิดเห็นขอผู้ที่คิดเห็นต่างจากตนได้การสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม 2. การสนับสนุนทุนวิจัยแบบรายบุคคลสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 และ...
Read More

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอบรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกาษาที่ขัดสน สนับสถาบันการแพทย์และจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน และเผยแพร่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 (กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง) ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ...
Read More

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

สำนังานศาลรัฐธรรมนูญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ สมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/ หรือหากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร. 0 2141 7798...
Read More

ประชาสัมพันธ์การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69868&filename=The_Secretariat และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่งวิทยานิพนธ์/ดิษฎีนิพนธ์ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส่งไปรษณีย์ที่ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม...
Read More

ยกเลิกการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย จะได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” #กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสถานการณ์การปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกัน การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
Read More

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ได้แก่ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์...
Read More
LinksLinks2

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...