เข้าพบหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ต้อนรับ Prof. Dr. Kaeko Kamei จากมหาวิทยาลัย KYOTO Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์  ดร.อภิชาต  โสภาแดง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kaeko Kamei และ Ms. Hitomi Taniguchi จากมหาวิทยาลัย KYOTO Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าพบปะคณบดี และเยี่ยมชม Office KIT@CMU เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ KIT Office@CMU, 3rd floor Graduate School, Chiang Mai University

ร่วมต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ รองคณบดี และทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย นำตัวแทนนักศึกษาลาว ร่วมต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับอาคันตุกะ Assistant Professor Dr. Bub-Mo JUNG, Director of AIMS Program จาก Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี

รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะ Assistant Professor Dr. Bub-Mo JUNG, Director of AIMS Program จาก Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกันระหว่าง Pukyong National University และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงาน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) Grad Student 365 2) หลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Integrated Science Program) และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Integrated Science)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)

พิธีทำบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมพิธีทำบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ รวมถึงพื้นที่ Co-Working Space เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธ๊  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมบุคลากร ร่วมงานพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีนร่วมสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีนร่วมสมัย โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการขงจื่อฝ่ายไทย  Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน และ Ms. Lai Lin  อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย