ผลการสอบคัดเลือกหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฎิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฎิบัติการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัยสังกัดงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัยสังกัดงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัยสังกัดงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัยสังกัดงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4060028

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4060028