กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต


รหัสหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 

การทวนสอบ


สรุปจำนวนหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF


ขั้นตอนเสนอหลักสูตรใหม่


ระบบและกลไกในการทำหลักสูตรและกระบวนวิชา

 

หลักสูตร

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร

 

คู่มือหลักสูตร


คำนิยามและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

 

การปิดหลักสูตร

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
221
Yesterday
381
Online
1