สำนักงานเลขานุการคณะ

ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการคณะ supalucsana.l@cmu.ac.th 0-5394-2425
นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ เลขานุการผู้บริหาร, ทคบร., อำนวยการ radsadawan.s@cmu.ac.th 0-5394-2401
นางสาวจริยา คำนาสัก ผู้ช่วยเลขานุการ, สคบท., บริหารวิชาการประจำ jariya.kum@cmu.ac.th 0-5394-2413

งานบริหารทั่วไป

นางพรรณี ลีรพันธุ์ หัวหน้างาน pannee.lee@cmu.ac.th 0-5394-2406
นางสาวพรรณี อรุณวิไล อาคารสถานที่ phannee.a@cmu.ac.th 0-5394-2405
นางสาวธัญวรัชญ์ ซุนฮิม รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา tanwarat.s@cmu.ac.th 0-5394-2405
นางสาวสายสวาท จันทร์สม งานสารบรรณ, งานบุคลากร saisawath.c@cmu.ac.th 0-5394-2405
นายอภิเดช เตชะ รับ-ส่งหนังสือระหว่างส่วนงาน, ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์สำนักงาน apidech.t@cmu.ac.th 0-5394-2405
นายอัครพงษ์ ชุ่มใจ เปิด-ปิด อาคารบัณฑิตวิทยาลัย, ถ่ายเอกสารและ Risograph aukkarapong.c@cmu.ac.th 0-5394-2405

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางวีณา พิมสาร หัวหน้างาน veena.pi@cmu.ac.th 0-5394-2411
นางสาวอังสนา หรคุณารักษ์ พัสดุ angsana.h@cmu.ac.th 0-5394-2412
นางอุทุม สิงคราช งานเงินเดือนและสวัสดิการ uthum.s@cmu.ac.th 0-5394-2411
นายศรัณญู บัวออน บัญชีและเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย sarunyoo.boa-on@cmu.ac.th 0-5394-2411
นายทินกฤต มะโนจิตร พัสดุสหสาขาวิชา thinnakrit.man@cmu.ac.th 0-5394-2432
นายณรงค์ มาลัยศิลป์ ยานพาหนะ narong.ma@cmu.ac.th 0-5394-2411

งานนโยบายและแผน

นายสุนทร นาคศรี หัวหน้างาน soonthorn.n@cmu.ac.th 0-5394-2413
นายชยุตม์ แสนหลวง ระบบเครือข่าย, เครื่องแม่ข่าย, เว็บไซต์, Social Media chayoot.s@cmu.ac.th 0-5394-2419
นางสาวนิภาพร รักษาภักดี แผนปฏิบัติการ, รายงานคำรับรอง, บริหารความเสี่ยง, อัตรากำลัง nipaporn.rak@cmu.ac.th 0-5394-2413
นางสาวณัฐนันท์ กองสีใจ ระบบรับสมัคร, ฐานข้อมูลอาจารย์ natthanan.k@cmu.ac.th 0-5394-2419
นางสาวจิราภรณ์ รัตนวิสุทธิ์อมร งบประมาณ, รายงานประจำปี, e-Budget chiraphorn.rat@cmu.ac.th 0-5394-2413
นายธนดล ใจดวงจันทร์ - thanadol.j@cmu.ac.th 0-5394-2419

งานบริการการศึกษา

นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ หัวหน้างาน anunya.k@cmu.ac.th 0-5394-2408
นายกฤตภัทร์ แก้วไชยยา ขยายเวลาการศึกษา, การสำเร็จการศึกษา, การลาพักฯ,
การเปลี่ยนแผนฯ, การย้ายฯ, การโอนฯ, การตีพิมพ์ผลงานฯ
krittaphat.k@cmu.ac.th 0-5394-2435
นางสาวประไพพรรณ ศรีพันธุ์ แต่งตั้งอาจารย์ฯ, ตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ prapaiphan.s@cmu.ac.th 0-5394-2423
นางนาถชุลี ประดิษฐ์ทองงาม หลักสูตรฯ, กบม., กก.วิชาการ nartchulee.t@cmu.ac.th 0-5394-2407
นายคงเดช ปัญญาเพิ่ม การสำเร็จการศึกษา, ลาออก, ขยายเวลาฯ kongdet.p@cmu.ac.th 0-5394-2410
นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์ หนังสือรับรอง, หัวข้อโครงร่าง Thesis/IS kanokwan.t@cmu.ac.th 0-5394-2410
นายวงศกร ศรีวงค์ รับเรื่องสำเร็จการศึกษาจากคณะ, ทุนวิจัย วช. wongsakorn.s@cmu.ac.th 0-5394-2410
นายพีรพล วิมลสันติรังษี - peerapol.w@cmu.ac.th 0-5394-2410
นางสุธาลี ทองมี วิเทศสัมพันธ์, VISA, นักศึกษานานาชาติ suthalee.t@cmu.ac.th 0-5394-2422

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสุดาพร นพรัตน์ไกรลาศ หัวหน้างาน sudaporn.n@cmu.ac.th 0-5394-2409
นายพาณุพงศ์ รินเขียว กิจการนักศึกษา, ประสานงานสโมสรนักศึกษาฯ panupong.r@cmu.ac.th 0-5394-2409
นางสาวจรีรัตน์ ยะมูล

บริการจัดทำรูปเล่ม Thesis/IS, ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ, ทุน TA/RA

jareerat.y@cmu.ac.th 0-5394-2415
นายขุนพล หมายหมั้น บริการจัดทำรูปเล่ม Thesis/IS, ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ kunpon.m@cmu.ac.th 0-5394-2415

งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา ธรรมพิทักษ์ หัวหน้างาน wasana.t@cmu.ac.th 0-5394-2414
นางสาวสุทธิรักษ์ ล้อมเขต หลักสูตรสหสาขาวิชา, การสำเร็จการศึกษา swditrag.l@cmu.ac.th 0-5394-2430
นางสาวอัญญรัตน์ เอมศิรานันท์ การเรียนการสอน unyarath.em@cmu.ac.th 0-5394-2417
นางสาววราวรรณ ชุติมา เทคโนโลยีชีวภาพ และสุขภาพหนึ่งเดียว warawan.c@cmu.ac.th 0-5394-2426
นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงษ์ การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร, วิทย์นาโน natpaphat.bor@cmu.ac.th 0-5394-2429
นางสุภาวดี อุทัยแสน เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ supawadee.u@cmu.ac.th 0-5394-2420
นายสถาพร เก่งพานิช การจัดการศิลปะวัฒนธรรม sathaporn.keng@cmu.ac.th 0-5394-2433
นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา นิติวิทยาศาสตร์ paichitra.p@cmu.ac.th 0-5394-1920
นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า สาธารณสุขศาสตร์ ponphat.c@cmu.ac.th 0-5394-2426
นางสาวธันวรัตม์ ยอดดี - thanwarat.y@cmu.ac.th 0-5394-2426


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.109371 s.

Visitors
Today
464
Yesterday
541
Online
1