คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2548 เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เดิม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในฐานะภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตครั้งแรกในปี พ.ศ.2508

 

          ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์เปิดสอน 8 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอีก 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและการบริหารรัฐกิจ)

          ใน ปี พ.ศ. 2553 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีอายุครบ 5 ปี และเป็นปีที่ 45 ของ "รัฐศาสตร์ มช." คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองความต้องการของภาคเหนือและประเทศ

 

Website : http://www.pol.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015618 s.

Visitors
Today
38
Yesterday
506
Online
1