สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
(Postharvest Technology )

ชื่อหลักสูตรปริญญาโท

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
อังกฤษ : Master of Science Program in Postharvest Technology

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science (Postharvest Technology)
ชื่อย่อ : M.S. (Postharvest Technology)

ชื่อหลักสูตรปริญญาเอก

ไทย : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
อังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
ชื่อย่อ : วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Postharvest Technology)

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นสาขาวิชาร่วมที่ประกอบด้วยศาสตร์หลายด้านคือ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร การจัดหลักสูตรในสาขาวิชานี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชาประกอบ กัน จึงจะมีความครอบคลุมรอบด้านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

      หลักสูตรนี้มุ่งให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผล ทั้งที่เน่าเสียง่าย ( perishable) และที่เก็บได้นาน ( durable) ผู้ศึกษาจึงสามารถมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีจากทั้งด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงเศรษฐศาสตร์เกษตร แต่ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาแล้ว ก็สามารถมีความรู้เฉพาะเจาะจงลึกลงไป โดยอาศัยการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับพื้นฐานเดิมของตน

      บัณฑิตในหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

      1.วิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบ
      2.วิจัยและพัฒนาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวได้
      3.ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อป้องกัน หรือลดความเสียหาย หรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
      4.จัดการและบริหารงานระบบหลังการเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเรียนการสอน

ระดับปริญญาโท หลักสูตรแผน ก 1 ภาคปกติ
หลักสูตรแผน ก 2 ภาคปกติ

หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ 1.1 ภาคปกติ
หลักสูตรแบบ 1.2 ภาคปกติ
เป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ( Thesis Only) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,500 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

http://postharvest.cmu.ac.th/

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.093749 s.

Visitors
Today
468
Yesterday
541
Online
1