บว.จัดให้มีรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น-ดีมาก ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดให้มีรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น-ดีมาก ปีการศึกษา 2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 36/2560 เรื่อง การให้รางวัลปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้มีรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก แก่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
      1. ยกย่องนักศึกษาในความอุตสาหะวิริยะและอุทิศตนในการทำปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพน 
      2. ให้กำลังใจอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ควบคุมดูแลการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ 
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพอัตนจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
324
Yesterday
638
Online
1