ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19


สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับ บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่เกี่ยวกับเรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) และได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท ผู้สนใจกรุณาส่งแบบฟอร์มส่งบทความ พร้อมกับบทความวิชาการมายังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โดยจะประกาศผลบทความที่ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9519 -20 email : kpicongress19@kpi.ac.th หรือ saranyu@kpi.ac.th , jaruwan@kpi.ac.th 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://kpi.ac.th/kpicongress19-callpapers2560.html
โพสต์เมื่อ : 4 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
323
Yesterday
638
Online
1